0

Minnesanteckningar från kvällens föräldramöte!

Föräldramöte för år 3 den 15 september 2015

Lärarna Anja, Catharina och Emma hälsar välkomna.

Jenny har fått en dotter och de mår bra.

Vad vi gör just nu?

Svenska – Materialet/boken heter Språkskrinet. Eleverna  tränar på att skriva berättande och beskrivande texter . På vt16 ska de skriva nationella prov i bl.a svenska, matematik-

I svenskan lär sig barnen fem olika språkstrategier.

Spågumman – där man ska förutse vad som ska hända i texten

Detektiven – reder ut oklarheter, nya ord och begrepp. Under läsningen använder man denna strategi. Läser kanske om en mening för att få hela sammanhanget, slår upp ord.

Konstnären – som skapar inre bilder av det lästa, hjälper oss att tolka vad som sker.

Reportern – PÅ raderna, mellan raderna (det som inte riktigt uttryccks, bortom raderna, där man kan förstå vad som händer och göra kopplingar

Cowboyen – som sammanfattar det viktigaste i texten. Användes både under och efter texten.

I musiken har eleverna just börjat spela gitarr.

I matematiken arbetar eleverna med böckerna Mattedetektiverna. Den handlar om två detektiver som bor någonstans på en linjal mellan fyran och femman.

I NO:n arbetar vi med teknik och bygger av mjölkkartonger och skräp som eleverna tagit med hemifrån. Efter tekniken ska de jobba vidare med miljö och bl.a sopsortera skräpet. De kommer arbeta utomhus med NO och matematik.

Emma berättar att hon jobbar kring värdegrunden med eleverna. Hur beter vi oss mot varandra och andra. Eleverna ska veta att de representerar skolan när de åker buss till badhuset till exempel.

I ämnet bild, som Anja har, jobbar eleverna just nu med att skapa egna städer.  SO:n och bild har planerats ihop och på så sätt integreras två ämnen i samma uppgift. De har fått egna arbetsböcker och en kartläggningsbok med små tester där de själva kan se vad de lärt sig. Religioner, trafik- och trafikregler, Orsaker till att människor flyttar, migration samt hur det var förr i tiden. Eleverna arbetar ofta i smågrupper och de kommer inte alltid vara med dem de helst vill, men lärarna tycker det är viktigt att de övas i samarbete.

I engelskan leker de mycket och spelar spel. Barnen lär sig på så sätt ord och att tala. Anja tror att det är mer framgångsrikt än glosinlärning.

Slöjd, Aynur har textil och Orhan har trä. Camilla har idrott.

Alla elever kommer att åka till simningen nu på tisdag utom de barn som uppnått simkraven (de föräldrarna får besked om detta).

Lärarnas förväntningar på oss föräldrar:

Barnen ska komma i tid. Ha sovit gott och tillräckligt länge. Ätit frukost. Att läsläxan gjorts till måndagen.

Barnen visslas inte in efter rasten. Utan ska börja ta eget ansvar för tiden. Det är därför bra om de har en klocka.

Barnens mobiltelefoner får inte användas på annan tid än raster. Och då inte för att ringa föräldrar /äldre syskon om något händer. Barnen ska söka upp de vuxna rastvakterna vid eventuella konflikter.

På rasterna finns rastverksamhet med olika roliga aktiviteter. Det är synd att se barnen sitta och spela spel på mobilerna istället för att delta i aktiviteterna.

Barnen behöver ha kläder efter väder, se till att de har regnkläder och stövlar.

De nationella proven sker mars-maj och är obligatoriska. Eleverna bör inte vara lediga under denna tid.

Treornas hemvist/klassrum har möblerats om så att det blivit ljusare och mindre trångt i hallen.

Slutligen; Vad förväntar ni er att era barn har med sig i ”resväskan” när de slutar trean? Diskussion.

Tack snälla Lotten som skrev protokollet! 

Advertisements
0

Anteckningar från föräldramöte år 1 Soldalaskolan 18 september

Jenny hälsar alla välkomna och ger en kort information om vilka som jobbar i denna grupp.

Jenny: Matte och NO

Anja: Svenska / Engelska

Catharina: Svenska / SO / Musik

Berit: Special lärare Svenska och Matte

Camilla: Idrott

Carina, Mimmi och Pernilla extra resurser

Klassen har en blogg som ni kan hitta på denna adress: soldalabarn.wordpress.com

Där läggs lite info upp om vad som görs under dagarna. Veckobreven läggs även in här varje måndag. OM ni vill ha veckobrevet på papper så meddela någon av ovan lärare.

Om Ni inte vill att barnets namn ska nämnas på bloggen meddela någon av ovan lärare.

Lite info om de olika ämnen

Svenska: Berit har träffat varje barn ett och ett och stämt av hur långt de kommit i läsning och hur många bokstäver de kan. From nästa vecka kommer varje barn få en individuell läsläxa. Läs gärna läxan flera gånger med era barn och gärna minst 15 minuter per dag. När ni har läst ut boken titta gärna igenom frågorna på sista sidan för att kolla av att barnen har förstått vad de har läst. Läs gärna på bloggen under fliken ”Om läsning”.

Det jobbas en hel del på Ipads med skrivning, papper och penna kommer att användas mer from 2:an. Finmotoriken tränas på annat sätt.

”Nya språket lyfter”: Är en uppföljning på läs och skriv utveckling som används från år 1 till 6. Denna gås igenom på varje utvecklingssamtal.

Matematik: De kommer att använda sig av boken Matte detektiverna men en hel del av matematik lektionerna kommer att vara laborativa och utomhus. Det kommer inte vara någon återkommande matte-läxa för varje vecka däremot kan färdighetsträning skickas hem vid behov.

NO: Klassen har valt ut några träd som de kommer att följa under året och förhoppningen är att utfallet av detta kommer att bli en ”Naturbok”.

Övrigt:

 • Utvecklingssamtal kommer att ske under oktober månad och dessa kommer att hållas på dagtid. Tider för detta kommer snart att sändas ut.
 • Märk gärna era barns kläder, det finns redan en stor hög med omärkta kvarglömda kläder. Titta gärna igenom högen om något plagg tillhör er.
 • Leksaker ska ej tas med till skolan, det skapar ibland konflikter som tar skoltid att reda ut.
 • OM telefoner måste tas med till skolan så är det på eget ansvar och de ska inte användas under skoltid.
 • Vill vi vara med en dag (eller ½ dag) så är vi hjärtligt välkomna. Ingen föranmälan behövs men det kan vara bra att meddela så att lärarna kan informera om det är något speciellt tänkt för den dagen.
 • Mycket av lektionstiden är tänkt att vara utomhus så tänkt på att ha kläder på barnen som klarar alla sorters väder.

Läxor

Läxor kommer att lämnas from nästa måndag. Det kommer att vara en läsläxa samt en del i ”läxboken”. Läxorna kommer att läggas i en mapp, det kommer även finnas med ett läsprotokoll där det står vilka sidor som barnen ska läsa, detta läsprotokoll ska vi som föräldrar skriva på samt en liten notering om hur läsningen har gått under veckan.

Läxorna kommer att lämnas ut på måndag och skall tas med tillbaka till skolan nästkommande måndag.

Fråga från föräldrar till skolan:

Går det att få till extra städning av toaletterna under dagen, det räcker inte med bara en städning på morgonen. Många barn väljer att inte gå på toaletten på grund av att de är smutsiga. Lärarna tog på sig att kolla upp detta.

Vid pennan

Helene Luthin

0

Soldalaskolans förväntansdokument – att diskutera på föräldramötet

Trivsel och ordningsregler på Soldalaskolan.

Som elev kan du förvänta dig av oss…

 • Att vi strävar mot att du ska få bästa möjliga inlärningssituation
 • Att vi arbetar för att skolmiljön ska vara så trygg som möjligt
 • Att vi bryr oss om dig och att vi bemöter dig med respekt
 • Att vi kommer ingripa mot alla former av mobbing och kränkande tilltal
 • Att vi samverkar med dina föräldrar

Vi förväntar oss av dig som elev…

 • Att du tar ansvar för skolarbetet och gör ditt bästa
 • Att du passar tider och framför meddelanden till och från skolan
 • Att du är rädd om dina, andras och skolan arbetsmaterial
 • Att du möter andra med respekt och använder ett vårdat språk
 • Att du rättar dig efter tillsägelser från vuxna
 • Att du pratar med en vuxen om det är något som inte känns bra

Som förälder kan du förvänta dig av oss…

 • Att vi försöker skapa bästa möjliga inlärningssituation för ditt barn
 • Att vi arbetar för att ditt ska känna glädje att gå till skolan
 • Att vi arbetar för en trivsam och lugn arbetsmiljö
 • Att vi vill samverka med dig som förälder
 • Att vi varje termin bjuder in dig och ditt barn till utvecklingssamtal

Vi förväntar oss av dig som förälder…

 • Att du hjälper ditt barn med att ta ansvar för sitt skolarbete
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid till skolan och att du anmäler ev. frånvaro samma dag
 • Att du är uppmärksam på om ditt eller någon annans barn utsätts för obehag eller om ditt barn utsätter andra för obehag och ser till att skolan får veta detta
 • Att du tar kontakt med personal om du har synpunkter på något i vår verksamhet
 • Att du tar del av information från oss och att du kommer till bokade samtal och möten och vid ev. förhinder kontaktar personalen.

 

Soldalaskolans ordningsregler

Ordningsreglerna är ett komplement till vårt förväntansdokument. Den är till för allas trivsel och säkerhet och gäller alla som vistas på skolan. Avvikelser mot reglerna följs upp enligt konsekvenstrappan som presenteras i slutet av detta dokument.

 

 • Våld, mobbing, kränkningar och trakasserier är förbjudet enligt lag.Vi arbetar förebyggande mot mobbing med Olweusprogrammet. Skollagen kapitel 6.
 • Trygghet och studiero ska råda. Skollagen kapitel 5.
 • Tillsägelser från all personal måste respekteras
 • Alla kommer i tid till lektioner.
 • Vårdat språk ska användas
 • Var och en plockar undan efter sig
 • Mobilen är avstängd inomhus/förvaras i skåp för de elever som har skåp (år 7-8)
 • Rasterna är utomhus eller på VG ( år 7-8)

 

Klassen kan ha egna regler utöver dessa som är framtagna tillsammans med elever. Skollagen kapitel 4.

 

Konsekvenstrappa

 1. Direkt tillsägelse av den vuxne som sett situationen
 2. Samtal med elev, elevens mentor och den berörda läraren som sett situationen
 3. Förälder och elev kallas till möte med mentor om inte beteendet upphör
 4. Förälder och elev kallas till möte med rektor om beteendet inte upphör
 5. Fortsätter elevens beteende så är det önskvärt att förälder närvarar under hela skoldagen.
 6. Åtgärdsprogram upprättas
 7. Rektor beslutar om tidsbegränsad avstängning alternativt omplacering inom skolan
 8. Rektor beslutar om eleven placeras i en annan skola eller annan skolform.

 

Det som i övriga samhället betraktas som lagöverträdelse polisanmäls.

0

Föräldramöte!

Vi bjuder in till föräldramöte onsdagen den 18 september kl. 18.00-19.00!

Vi presenterar oss, berättar hur vi arbetar med klassen, väljer föräldrarepresentanter till föräldrarådet m.m.

Har du något du vill ta upp på föräldramötet, mejla gärna någon av oss eller skicka med ert barn en lapp med din fråga så kan vi förbereda dagordningen.

Vi ser fram emot att få träffa er!